Verejné knižnice a metodika

Spolupráca s miestnymi verejnými knižnicami

Mestská knižnica v Bratislave na základe uzavretia zmlúv o spolupráci s miestnymi knižnicami ponúka bezplatnú registráciu a využívanie služieb všetkým riadne registrovaným používateľom a používateľkám knižníc vymenovaných mestských častí:

Miestna knižnica Karlova Ves, Istra Centrum – Miestna knižnica Devínska Nová Ves, Miestna knižnica Vrakuňa, Miestna knižnica Vajnory, Miestna knižnica Záhorská Bystrica, Mestská knižnica Ruda Morica v Stupave.

Verejné knižnice v Bratislave

Adresár verejných knižníc v Bratislave 2020

Sieť verejných knižníc v Bratislave tvorí 17 knižníc a ich 23 pobočiek, z toho je 1 regionálna knižnica, 4 knižnice s právnou subjektivitou s funkciou mestskej knižnice, 7 obecných knižníc s profesionálnym zamestnancom bez právnej subjektivity, v ktorých má knihovník pracovný úväzok aspoň 0,5 úväzku a 5 obecných knižníc s neprofesionálnym zamestnancom bez právnej subjektivity, v ktorých knihovník pracuje na nižší ako polovičný pracovný úväzok:

Metodická činnosť a koordinácia spolupráce Mestskej knižnice v Bratislave smerom k bratislavským verejným knižniciam sa zameriava na:

  • analýzu a hodnotenie rozvoja verejných knižníc v Bratislave,
  • organizáciu odborných podujatí pre pracovníkov a pracovníčky verejných knižníc v Bratislave a Bratislavskom kraji,
  • spoločné aktivity v organizácii čitateľských súťaží a kultúrno-výchovných podujatí,
  • spracovanie spoločných projektov v oblasti ďalšieho vzdelávania knižničných pracovníkov a v oblasti elektronizácie knižníc,
  • odbornú a poradenskú službu, poskytovanie metodických konzultácií.

Online katalógy bratislavských verejných knižníc

Online katalógy prevádzkujú prostredníctvom vlastnej webovej stránky regionálna a všetky mestské knižnice:

Knižničné dokumenty a zákony

PDF
ZÁKON č. 18 z 29. novembra 2017 o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Pridané 31. 3. 2022
PDF
NARIADENIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016
Pridané 31. 3. 2022
PDF
Metodické usmernenie MK SR č. MK - 4315/2020-110/11107
Pridané 10. 5. 2022
PDF
Príručka knihovníka malej knižnice 1. časť
Pridané 10. 5. 2022
PDF
Príručka knihovníka malej knižnice 2. časť
Pridané 10. 5. 2022
PDF
Vyhláška MK SR č. 421/2003 o spôsobe vedenia odbornej evidencie, vyraďovaní a revízii knižničného fondu v knižniciach
Pridané 10. 5. 2022
PDF
Metodický pokyn k vyhláške Ministerstva kultúry Slovenskej republiky č. 421/2003 Z.z.
Pridané 10. 5. 2022
PDF
Stratégia rozvoja slovenského knihovníctva na roky 2015 - 2020
Pridané 10. 5. 2022
PDF
Zákon č. 185/2015 Z. z. NR SR Autorský zákon
Pridané 10. 5. 2022
PDF
Zákon č. 126/2015 Z. z. NR SR o knižniciach
Pridané 10. 5. 2022
PDF
Zákon č. 618/2003 Z. z. NR SR o autorskom práve a právach súvisiacich s autorským právom
Pridané 10. 5. 2022
PDF
Zákon č. 84/2007 Z. z. NR SR, ktorým sa mení a dopĺňa Zákon č. 618/2003 Z. z. NR SR
Pridané 10. 5. 2022
PDF
Metodický pokyn MK SR č. MK – 1669/2010-10/7472 z 1. júna 2010 k určeniu štandardov pre verejné knižnice
Pridané 10. 5. 2022

Odoberajte novinky z knižnice